Regulamin 2. Plebiscytu Najpopularniejsi Sportowcy Powiatu Nowosolskiego

REGULAMIN 2. PLEBISCYTU

NAJPOPULARNIEJSI SPORTOWCY POWIATU NOWOSOLSKIEGO

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Plebiscyt jest organizowany pod nazwą „2. Plebiscyt Najpopularniejsi Sportowcy Powiatu Nowosolskiego” i jest zwany dalej: „Plebiscytem”.

2. Organizatorem Plebiscytu jest „Tygodnik Krąg” Spółka z o. o. zwana dalej Organizatorem.

3. Plebiscyt zostanie przeprowadzony za pośrednictwem gazety „Tygodnik Krąg”, strony internetowej www.tygodnikkrag.pl i profilów na Facebooku: „Tygodnika Krąg” i „Tygodnik Sport”. Plebiscyt rozpoczął się 24 grudnia 2019 roku, a zakończy 14 lutego 2020 roku.

§ 2

ZASADY UCZESTNICTWA W PLEBISCYCIE I JEGO ROZSTRZYGNIĘCIA

1. Uczestnikami plebiscytu są Nominowani oraz Głosujący:

  • Za Nominowanych uważa się zawodników, trenerów i kluby sportowe, którzy zostali wskazani w trzech kategoriach przez kapitułę Plebiscytu w składzie: Mateusz Pojnar – Przewodniczący, Mariusz Pojnar – Członek i Artur Lawrenc – Członek.

  • Głosujący to wszystkie osoby fizyczne, które za pośrednictwem kuponów drukowanych w gazecie w czasie trwania Plebiscytu wskazały swoich kandydatów do wygranej i dostarczyły kupony do redakcji w wyznaczonym terminie, tj. do czwartku 6 lutego do godziny 16.00.

2. Zgodnie z przyjętą przez Organizatora zasadą każdy nominowany przez kapitułę Plebiscytu jest automatycznie uczestnikiem Plebiscytu i może być wskazywany w głosowaniu

przez Głosujących, a to czyni go uczestnikiem rywalizacji o nagrody.

3. Głosujący nabywają prawo do możliwości otrzymania nagrody w momencie oddania w czasie trwania Plebiscytu przynajmniej jednego głosu w postaci kuponu dostarczonego do redakcji.

4. Po zakończeniu zbierania kuponów, które trwa od 31 grudnia 2019 r. do 6 lutego 2020 r. do godziny 16.00, wszystkie głosy zostaną zliczone i na tej podstawie powstanie lista rankingowa w każdej z trzech kategorii.

5. W wydaniu „Tygodnika Krąg” zaplanowanym na 11 lutego do publicznej wiadomości podana zostanie lista zawodników, trenerów i drużyn, które znalazły się na czołowych 10 miejscach Plebiscytu w każdej z trzech kategorii – bez podania, które konkretnie miejsca zostały przez nich zajęte.

6. Wszyscy Laureaci czołowych miejsc w kategoriach, jak i również pozostali Nominowani zostaną zaproszeni na Galę Mistrzów Nowosolskiego Sportu, która odbędzie się 14 lutego o godzinie 16.30 w Nowosolskim Domu Kultury, gdzie nastąpi wręczenie nagród i przedstawienie wyników.

7. W tym samym wydaniu „Tygodnika Krąg” podane zostaną do wiadomości dane trzech nagrodzonych Głosujących. Głosujący ci również będą zaproszeni na Galę, podczas której będą mogli odebrać nagrody.

§ 3

NAGRODY

  1. Nagrodami w Plebiscycie są:

a) dla zdobywcy pierwszych miejsc w Kategoriach: „Zawodnik”, „Trener” i „Klub” nagroda finansowa ufundowana przez firmę PKM Zachód w wysokości: 800 zł; dodatkowo statuetka i dyplom

b) dla zdobywcy drugich miejsc w Kategoriach: „Zawodnik”, „Trener” i „Klub” nagroda finansowa ufundowana przez firmę PKM Zachód w wysokości: 550 zł; dodatkowo statuetka i dyplom

c) dla zdobywcy trzecich miejsc w Kategoriach: „Zawodnik”, „Trener” i „Klub” nagroda finansowa ufundowana przez firmę PKM Zachód w wysokości: 300 zł; dodatkowo statuetka i dyplom

d) laureaci pierwszych trzech miejsc w kat. „Zawodnik” i „Trener” otrzymają vouchery od firmy High Type – producenta odzieży sportowej

e) laureaci miejsc od 4. do 10. w każdej z trzech kategorii otrzymają dyplom

f) trzech nagrodzonych Głosujących otrzyma voucher o wartości 200 zł do sklepu PSB Mrówka

g) organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia podczas Gali nagród specjalnych – statuetek dla osób wybranych przez kapitułę Plebiscytu.

2. Warunkiem przyznania nagrody finansowej jest pokwitowanie jej odbioru w formie protokołu przekazania nagrody. W ustalonym dogodnym dla obydwu stron terminie, jednak nie później niż do 13 marca 2020 r. w siedzibie redakcji.

§ 4

DANE OSOBOWE GŁOSUJĄCEGO W PLEBISCYCIE

1. Warunkiem udziału w Plebiscycie w przypadku Głosującego jest dostarczenie do redakcji przynajmniej jednego kuponu, na którym poza wskazaniem wybranych nominowanych poda on swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz numer telefonu. Ponadto Głosujący musi podpisać kupon swoim nazwiskiem i zaznaczyć pole przy formule dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. Dane osobowe Głosującego, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.

§ 5

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Plebiscytu mogą być składane przez Głosujących za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres redakcja@tygodnikkrag.pl lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Plebiscytu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Plebiscytu.

2. O zachowaniu terminu opisanego wyżej w punkcie 1. decyduje data stempla pocztowego nadania reklamacji.

3. Reklamacje wpływające po określonym terminie nie będą rozpatrywane, co nie pozbawia Głosującego prawa do poddania sprawy pod rozstrzygniecie sądu lub w drodze propozycji polubownego załatwienia sprawy, np. w drodze mediacji.

4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

5. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 1 oraz 4, będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Plebiscycie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację takiej informacji na stronie internetowej „Tygodnika Krąg” i w papierowym wydaniu „Tygodnika Krąg”.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Plebiscytu, o ile wątpliwości organizatora są uzasadnione.

3. Zgłoszenie udziału w Plebiscycie oznacza, iż Uczestnik Plebiscytu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

4. Pełna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem www.tygodnikkrag.pl.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Artur Lawrenc

Aktualności, oświata

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Social media