REGULAMIN PLEBISCYTU NAJPOPULARNIEJSZY STRAŻAK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ POWIATU NOWOSOLSKIEGO

REGULAMIN PLEBISCYTU „NAJPOPULARNIEJSZY STRAŻAK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ POWIATU NOWOSOLSKIEGO”

Postanowienia ogólne

1) Organizatorami plebiscytu Najpopularniejszy Strażak Ochotniczej Straży Pożarnej Powiatu Nowosolskiego są „Tygodnik Krąg” sp. z o. o., Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nowej Soli oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli,

2) Udział w plebiscycie jest całkowicie dobrowolny i otwarty dla wszystkich strażaków ochotników zrzeszonych w jednostkach OSP całego powiatu nowosolskiego,

3) Jego celem jest przedstawienie, spopularyzowanie i nagrodzenie strażaków ochotników wyróżniających się niezwykłymi postawami w sytuacjach zagrażających ludzkiemu życiu i zdrowiu oraz w ratowaniu życia i mienia ludzkiego,

Warunki uczestnictwa

1) Osoby zgłoszone do konkursu wezmą udział w plebiscycie, który wyłoni najpopularniejszego strażaka OSP powiatu nowosolskiego,

2) W plebiscycie mogą uczestniczyć osoby, które wyraziły zgodę na przetwarzania danych osobowych,

3) W konkursie mogą uczestniczyć strażacy ochotnicy, którzy podczas podjętych indywidualnie działań ratowniczych wyróżnili się ofiarnością i poświęceniem,

4) Zgłoszenia uczestnika konkursu może dokonać każdy Czytelnik lub zarząd jednostki OSP za pośrednictwem kuponu wydrukowanego w gazecie w dwóch najbliższych wydaniach, tj. 30 marca i 6 kwietnia,

5) Zgłoszenia na kuponach można dostarczyć osobiście do redakcji „Tygodnika Krąg” (ul. Parafialna 2b) do 9 kwietnia do godz. 12.00,

6) Wydrukowany i wypełniony kupon można także wysłać pocztą, przy czym musi on wpłynąć do redakcji także do piątku 9 kwietnia (czyli trzeba go nadać odpowiednio wcześniej).

7) Zgłoszeń można dokonać także wysyłając zeskanowany kupon mejlem na adres m.pojnar@tygodnikkrag.pl,

Tryb wyłonienia zwycięzcy

1) Listę strażaków nominowanych do plebiscytu opublikujemy we wtorek 13 kwietnia. Od tego momentu zacznie się drugi etap plebiscytu, czyli głosowanie na wskazanych kandydatów,

2) Kupon do głosowania będziemy drukować przez trzy kolejne numery – 13, 20 i 27 kwietnia,

3) Kupony trzeba dostarczyć osobiście do piątku 30 kwietnia do godz. 13.00,

4) Każdy Czytelnik może oddać dowolną liczbę głosów,

5) Ogłoszenie wyników nastąpi we wtorek 4 maja, w dniu obchodów Międzynarodowego Dnia Strażaka,

Nagrody

1) Nagrody główne w plebiscycie ufunduje Market PSB Mrówka i będą to vouchery o wartości 500 zł, 300 zł oraz 200 zł dla trzech najpopularniejszych strażaków. Do tego dedykowany puchar dla zwycięzcy,

2) Nagrody są przewidziane także dla trzech wylosowanych Czytelników, którzy wezmą udział w naszej zabawie,

3) Jeśli obostrzenia pandemiczne pozwolą, ogłoszenie wyników odbędzie się podczas uroczystego apelu w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli. Termin podamy po zamknięciu plebiscytu,

Postanowienia końcowe

1) Administratorem danych osobowych uczestników konkursu są organizatorzy plebiscytu, tj. „Tygodnik Krąg”, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nowej Soli oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli,

2) Po otrzymaniu zgłoszeń kandydatur do konkursu organizator wystąpi do zgłoszonego strażaka o zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia plebiscytu „NAJPOPULARNIEJSZY STRAŻAK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ POWIATU NOWOSOLSKIEGO”,

3) Administrator przetwarza wskazane dane osobowe uczestników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

3.1 umożliwienie uczestnikom plebiscytu wzięcia w nim udziału,

3.2 umożliwienie przeprowadzenia plebiscytu,

3.3 opublikowanie informacji o laureatach,

4) Dane uczestnika będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1lit.a RODO,

5) Dane osobowe uczestnika konkursu (imię, nazwisko i przynależność do jednostki OSP) będą udostępniane czytelnikom poprzez ich publikację w Tygodniku Krąg, na stronie internetowej www.tygodnikkrag.pl oraz mediach społecznościowych organizatora,

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do organizacji plebiscytu,

7) Dane uczestnika będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń, przez okres 45 dni od momentu startu plebiscytu, czyli od dnia 30 marca,

8) Uczestnikowi plebiscytu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora,

9) Ponadto uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Skip to content