Regulamin 2. Plebiscytu Najpopularniejsi Sportowcy Powiatu Nowosolskiego

REGULAMIN 2. PLEBISCYTU

NAJPOPULARNIEJSI SPORTOWCY POWIATU NOWOSOLSKIEGO

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Plebiscyt jest organizowany pod nazwą „2. Plebiscyt Najpopularniejsi Sportowcy Powiatu Nowosolskiego” i jest zwany dalej: „Plebiscytem”.

2. Organizatorem Plebiscytu jest „Tygodnik Krąg” Spółka z o. o. zwana dalej Organizatorem.

3. Plebiscyt zostanie przeprowadzony za pośrednictwem gazety „Tygodnik Krąg”, strony internetowej www.tygodnikkrag.pl i profilów na Facebooku: „Tygodnika Krąg” i „Tygodnik Sport”. Plebiscyt rozpoczął się 24 grudnia 2019 roku, a zakończy 14 lutego 2020 roku.

§ 2

ZASADY UCZESTNICTWA W PLEBISCYCIE I JEGO ROZSTRZYGNIĘCIA

1. Uczestnikami plebiscytu są Nominowani oraz Głosujący:

  • Za Nominowanych uważa się zawodników, trenerów i kluby sportowe, którzy zostali wskazani w trzech kategoriach przez kapitułę Plebiscytu w składzie: Mateusz Pojnar – Przewodniczący, Mariusz Pojnar – Członek i Artur Lawrenc – Członek.

  • Głosujący to wszystkie osoby fizyczne, które za pośrednictwem kuponów drukowanych w gazecie w czasie trwania Plebiscytu wskazały swoich kandydatów do wygranej i dostarczyły kupony do redakcji w wyznaczonym terminie, tj. do czwartku 6 lutego do godziny 16.00.

2. Zgodnie z przyjętą przez Organizatora zasadą każdy nominowany przez kapitułę Plebiscytu jest automatycznie uczestnikiem Plebiscytu i może być wskazywany w głosowaniu

przez Głosujących, a to czyni go uczestnikiem rywalizacji o nagrody.

3. Głosujący nabywają prawo do możliwości otrzymania nagrody w momencie oddania w czasie trwania Plebiscytu przynajmniej jednego głosu w postaci kuponu dostarczonego do redakcji.

4. Po zakończeniu zbierania kuponów, które trwa od 31 grudnia 2019 r. do 6 lutego 2020 r. do godziny 16.00, wszystkie głosy zostaną zliczone i na tej podstawie powstanie lista rankingowa w każdej z trzech kategorii.

5. W wydaniu „Tygodnika Krąg” zaplanowanym na 11 lutego do publicznej wiadomości podana zostanie lista zawodników, trenerów i drużyn, które znalazły się na czołowych 10 miejscach Plebiscytu w każdej z trzech kategorii – bez podania, które konkretnie miejsca zostały przez nich zajęte.

6. Wszyscy Laureaci czołowych miejsc w kategoriach, jak i również pozostali Nominowani zostaną zaproszeni na Galę Mistrzów Nowosolskiego Sportu, która odbędzie się 14 lutego o godzinie 16.30 w Nowosolskim Domu Kultury, gdzie nastąpi wręczenie nagród i przedstawienie wyników.

7. W tym samym wydaniu „Tygodnika Krąg” podane zostaną do wiadomości dane trzech nagrodzonych Głosujących. Głosujący ci również będą zaproszeni na Galę, podczas której będą mogli odebrać nagrody.

§ 3

NAGRODY

  1. Nagrodami w Plebiscycie są:

a) dla zdobywcy pierwszych miejsc w Kategoriach: „Zawodnik”, „Trener” i „Klub” nagroda finansowa ufundowana przez firmę PKM Zachód w wysokości: 800 zł; dodatkowo statuetka i dyplom

b) dla zdobywcy drugich miejsc w Kategoriach: „Zawodnik”, „Trener” i „Klub” nagroda finansowa ufundowana przez firmę PKM Zachód w wysokości: 550 zł; dodatkowo statuetka i dyplom

c) dla zdobywcy trzecich miejsc w Kategoriach: „Zawodnik”, „Trener” i „Klub” nagroda finansowa ufundowana przez firmę PKM Zachód w wysokości: 300 zł; dodatkowo statuetka i dyplom

d) laureaci pierwszych trzech miejsc w kat. „Zawodnik” i „Trener” otrzymają vouchery od firmy High Type – producenta odzieży sportowej

e) laureaci miejsc od 4. do 10. w każdej z trzech kategorii otrzymają dyplom

f) trzech nagrodzonych Głosujących otrzyma voucher o wartości 200 zł do sklepu PSB Mrówka

g) organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia podczas Gali nagród specjalnych – statuetek dla osób wybranych przez kapitułę Plebiscytu.

2. Warunkiem przyznania nagrody finansowej jest pokwitowanie jej odbioru w formie protokołu przekazania nagrody. W ustalonym dogodnym dla obydwu stron terminie, jednak nie później niż do 13 marca 2020 r. w siedzibie redakcji.

§ 4

DANE OSOBOWE GŁOSUJĄCEGO W PLEBISCYCIE

1. Warunkiem udziału w Plebiscycie w przypadku Głosującego jest dostarczenie do redakcji przynajmniej jednego kuponu, na którym poza wskazaniem wybranych nominowanych poda on swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz numer telefonu. Ponadto Głosujący musi podpisać kupon swoim nazwiskiem i zaznaczyć pole przy formule dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. Dane osobowe Głosującego, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.

§ 5

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Plebiscytu mogą być składane przez Głosujących za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres redakcja@tygodnikkrag.pl lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Plebiscytu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Plebiscytu.

2. O zachowaniu terminu opisanego wyżej w punkcie 1. decyduje data stempla pocztowego nadania reklamacji.

3. Reklamacje wpływające po określonym terminie nie będą rozpatrywane, co nie pozbawia Głosującego prawa do poddania sprawy pod rozstrzygniecie sądu lub w drodze propozycji polubownego załatwienia sprawy, np. w drodze mediacji.

4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

5. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 1 oraz 4, będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Plebiscycie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację takiej informacji na stronie internetowej „Tygodnika Krąg” i w papierowym wydaniu „Tygodnika Krąg”.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Plebiscytu, o ile wątpliwości organizatora są uzasadnione.

3. Zgłoszenie udziału w Plebiscycie oznacza, iż Uczestnik Plebiscytu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

4. Pełna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem www.tygodnikkrag.pl.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Artur Lawrenc

Aktualności, oświata

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content