Deklaracja dostępności

Tygodnik Krąg” Sp. z o. o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mogilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej „Tygodnik Krąg” Sp. z o. o. www.tygodnikkrag.pl

Data publikacji strony internetowej: 1 październik 2010r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: kwiecień 2017r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mogilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre teksty i dokumenty nie są sformatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Występują dokumenty w postaci plików PDF. Materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie Ustawy.

Zdjęcia i grafiki w serwisie nie posiadają alternatywnych opisów. Zostały opublikowane przed wejściem w życie Ustawy.

Nie wszystkie materiały video zawierają napisy. Filmy zamieszczone na stronie zostały opublikowane przed wejściem w życie Ustawy.

Nawigacja po stronie tylko za pomocą klawiatury nie działa poprawnie.

Strona nie jest dostosowana do osób niewidzących.

Oświadczenie w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22-12-2020r

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mariusz Pojnar, adres poczty elektronicznej m.pojnar@tygodnikkrag.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba „Tygodnik Krąg” Sp. z o.o., ul. Parafialna 2b.

Budynek jest łatwo dostępny i widoczny dla Klientów, jest zlokalizowany przy jednej z głównych ulic. Między ulicą a chodnikiem znajduje się parking dla samochodów.

Do budynku prowadzi jedno wejście główne. Aby do niego dojść trzeba pokonać schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków. Należy pokonać dwie przeszkody w postaci drzwi, które nie są otwierane automatycznie.

Tuż przy drzwiach po prawej stronie znajduje się stanowisko obsługi klienta. Redakcja znajduje się na parterze budynku wielokondygnacyjnego.

W redakcji brak barier poziomych dla Klientów co umożliwia załatwienie wszystkich spraw bez konieczności pokonywania barier pionowych w postaci schodów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W redakcji nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W punkcie obsługi i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Skip to content