Informacja nieudostępniona

Dodatkowe informacje publiczne nieujęte w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej zainteresowani mogą uzyskać na stronie www.tygodnikkrag.pl lub na pisemny wniosek osoby zainteresowanej złożony w „Tygodniku Krąg” sp. z o.o., przy ul. Parafialnej 2b, 67-100 Nowa Sól.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępnie do informacji publicznej. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ciągu tego okresu, wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim zostanie udostępniona informacja, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Spółka uniemożliwiają udostępniania informacji w określonym we wniosku sposobie lub formie. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem oraz sposobie, w jakiej formie informacja może być udostępniona. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek niezbędne będzie poniesienie przez Spółkę. dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Spółka może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W tej sytuacji wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku zostanie powiadomiony o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Skip to content