Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organami Spółki są:

  • Zgromadzenie Wspólników,

  • Rada Nadzorcza,

  • Zarząd Spółki.

     

Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki.

Wspólnikami Spółki jest Gmina Nowa Sól -Miasto.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie Spółek Handlowych należy zgodnie z Umową Spółki:

1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.

2) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat.

3) Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

4) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej

5) Określenie zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

6) Wyrażanie Zarządowi zgody na składanie oświadczeń w imieniu Spółki, w tym zaciąganie zobowiązań, powyżej kwoty stanowiącej dwukrotność kapitału zakładowego.

7) Decydowanie o przystąpieniu lub wystąpieniu z innej spółki.

8) Zatwierdzenie planu działania na rok następny.

9) Zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej.

10) Zmiany umowy spółki

11) Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego

12) Wyrażenie zgody na zbycie, nabycie i obciążenie nieruchomości,użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

13) Wyrażenie zgody na zbycie bądź zastosowanie udziałów.

14) Wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego części albo ustanowienie na nim prawa do użytkowania.

15) Wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę kredytów, pożyczek, udzielania poręczeń przewyższających kwotę kapitału zakładowego spółki.

16) Podejmowanie uchwał w sprawie dopłat, ich wysokości, warunków i terminu zwrotu.

17) Wyrażenie zgody na darowiznę o wartości przekraczającej 100 zł.

 

Rada Nadzorcza


Rada Nadzorcza jest organem nadzoru i kontroli Spółki.

Rada Nadzorcza składa się z trzech członków.

Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.

Do zakresu działania Rady należy prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a nadto reprezentowanie Spółki przy podejmowaniu wszelkich umów między Spółką, a członkami Zarządu oraz rozwiązywanie ewentualnych sporów między tymi stronami.

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu – Mariusz Pojnar

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Umową Spółki, Zarząd:

  • prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę,

  • podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, które nie są zastrzeżone dla właściwości innych władz Spółki.

Skip to content