Toksyczną hałdę chcą zamknąć w sarkofagu

Toksyczna hałda na terenie Dozametu ma swoją kilkunastoletnią już historię. W 2001 roku firma Pol-Eko-Tech uzyskała stosowną zgodę Urzędu Wojewódzkiego i zaczęła składować odpady ropopochodne, na dziś to około 60 tys. ton.

Od lat zarówno Urząd Miasta jak i Starostwo Powiatowe toczyły batalie o likwidację toksycznej hałdy.

Jak poinformowało dziś Radio Zachód, powstała dokumentacja dotycząca rekultywacji toksycznej hałdy. Zaproponowano projekt, na bazie którego na miejscu hałdy powstałby betonowy sarkofag.

Działania
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
w sprawie nowosolskiej hałdy odpadów niebezpiecznych
pozostawionych przez firmę Pol-Eko-Tech
na terenie zakładu „Dozamet” w Nowej Soli

 • 22 kwietnia 2003 roku – WIOŚ przeprowadził pierwsze działania kontrolne w firmie POL-EKO-TECH. Kontrola wykazała nieprawidłowości w składowaniu odpadów niebezpiecznych przeznaczonych do utylizacji. WIOŚ wystąpił do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia firmie na usuwanie odpadów niebezpiecznych, w tym na ich transport, wykorzystywanie lub unieszkodliwianie.
 • Grudzień 2004 r. – kontrola WIOŚ wykazała, że składowanie przetworzonych odpadów przez POL-EKO-TECH odbywa się na terenie do tego nieprzystosowanym i wykraczającym poza obszar zakładu. Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 16 grudnia 2004 r. w trybie natychmiastowym nakazał zaprzestanie magazynowania przetworzonych odpadów na terenie, do którego firma nie posiada tytułu prawnego.
 • 30 czerwca 2005 r. firma POL-EKO-TECH zakończyła działalność na terenie zakładu przy ul. Brzozowej i Piłsudskiego w Nowej Soli pozostawiając ok. 40 tys. Mg odpadów przetworzonych i kilkaset Mg innych odpadów.
 • Listopad 2008 r. – na wniosek WIOŚ w Zielonej Górze hałda została zakwalifikowana do ogólnopolskiego programu likwidacji bomb ekologicznych realizowanego przez GIOŚ i finansowanego przez NFOŚiGW.
 • Postanowieniem z 27.01.2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał starostę nowosolskiego jako organ właściwy do podjęcia czynności egzekucyjnych w zakresie usunięcia odpadów zmagazynowanych przez firmę Pol-Eko-Tech na terenie zakładów „Dozamet” w Nowej Soli.
 • Październik 2012 r. – WIOŚ wykonał badania potencjalnego oddziaływania zdeponowanych odpadów na środowisko gruntowo-wodne. Wyniki badań wymywalności wskazały, że przedłużające się w czasie magazynowanie tych odpadów stwarza potencjalne zagrożenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Badanie pozwoliło ustalić, że odpady po 24 godzinnym kontakcie z wodą o wysokim stopniu czystości, zanieczyszczały ją w takim stopniu, że uzyskiwała ona najniższą V klasę czystości wód podziemnych ustaloną w rozporządzeniu Ministerstwa Środowiska.
 • Grudzień 2012 r. – spotkanie LWIOŚ i starosty nowosolskiego dotyczące działań starostwa w zakresie likwidacji hałdy odpadów niebezpiecznych.
 • 2 września 2013 r. z inicjatywy WIOŚ w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim z Gorzowie Wielkopolskim spotkanie w sprawie poszukiwania prawnych możliwości rozwiązania problemu hałdy uznanej w programie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej bombę ekologiczną. Beneficjentem zadania objętego programem likwidacji i przewidzianego do dofinansowania ze środków NFOŚiGW jest starosta nowosolski. Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podkreślił, iż priorytetem działań naprawczych jest usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego na ich magazynowanie.
 • Wrzesień 2013 r. – konsultacje WIOŚ z Zakładem Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wielkopolskim dotyczące możliwości usunięcia hałdy z Nowej Soli oraz przewiezienia na składowisko odpadów niebezpiecznych w Chruściku.
 • 7 października 2013 r. – z inicjatywy WIOŚ spotkanie ze starostwem nowosolskim i przedstawicielami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Omawiano na nim możliwości sfinansowania przedsięwzięcia i procedur formalnych, które nie powinny przesłaniać kwestii ochrony środowiska i konieczności osiągnięcia określonego efektu ekologicznego. Na spotkaniu tym WIOŚ przestawił skonsultowaną wcześniej z Zakładem Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wielkopolskim propozycję wywiezienia hałdy na składowisko odpadów w Chruściku. Podjęcie działań w tym zakresie leży jednak po stronie starosty nowosolskiego.
 • 5 listopada 2013 r. przekazanie GIOŚ pełnej informacji na temat aktualnej sytuacji w sprawie oraz potwierdzenie pilnej potrzeby realizacji zadania ze względu na stwierdzone w badaniach potencjalne zagrożenie środowiska.
 • 22 listopada 2013 r. pismo z GIOŚ z prośbą o weryfikację i aktualizacje zadań zakwalifikowanych do krajowego programu likwidacji bomb ekologicznych, który obejmuje również likwidacje hałdy w Nowej Soli. Wniosek pozytywnie zweryfikowany przez WIOŚ.
 • 26 listopada 2013 r. informacja do ministerstwa środowiska o aktualnej sytuacji w sprawie likwidacji hałdy. WIOŚ podkreśla potrzebę podjęcia pilnych i zdecydowanych działań zmierzających do jak najszybszego usunięcia odpadów niebezpiecznych z nieprzeznaczonego na ten cel miejsca.
 • grudzień 2013 – styczeń 2014 – opracowanie na wniosek WIOŚ przez ZUO w Gorzowie Wielkopolskim opracowania „Studium możliwościowe utylizacji/unieszkodliwienia hałdy odpadów kwaśnych smół na terenie zakładowym Dozametu w Nowej Soli”.
 • 22 stycznia 2014 r. – w oparciu o powyższe studium na wniosek WIOŚ opracowano wstępny kosztorys likwidacji hałdy dla najbardziej optymalnego i najkorzystniejszego ekonomicznie wariantu.
 • 29 stycznia 2014 r. studium wraz z kosztorysem przekazane zostaje przez WIOŚ nowosolskiemu starostwu do decyzji o podęciu dalszych działań. (źródło: http://www.zgora.pios.gov.pl)

(maro)

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content