Wybór audytora i podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2019 r. [REKLAMA]

Jednostki zobowiązane do badania swoich sprawozdań finansowych w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, które mogą rozpocząć roczną inwentaryzację określonych składników aktywów i pasywów od 1 października, powinny już teraz zadbać o podpisanie stosownych umów na badanie sprawozdań finansowych za 2019 r. Jest to szczególnie ważne dlatego, aby audytor je wykonujący miał możliwość udziału w inwentaryzacji znaczących składników majątku jednostki.

Jakie jednostki zobowiązane są do badania swoich sprawozdań finansowych za 2019 r. ?

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości obowiązek badania dotyczy skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek kapitałowych oraz rocznych sprawozdań finansowych kontynuujących działalność:

  • banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, głównych oddziałów i oddziałów zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów i oddziałów zakładów reasekuracji oraz oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych,

  • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

  • jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, oraz jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 2b ustawy o rachunkowości,

  • jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

  • spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,

  • krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego,

  • pozostałych jednostek (przede wszystkim spółek z o.o., spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, cywilnych oraz przedsiębiorstw osób fizycznych), które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe (tu: w 2018 r.), spełniły co najmniej dwa z poniższych warunków:

– średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

– suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła co najmniej 10.750.000 zł, ustalona jako równowartość w walucie polskiej 2.500.000 euro (obliczona jako iloczyn kwoty 2.500.000 euro i kursu waluty 4,3000 zł/euro, tj. kursu średniego NBP ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2018 r. – por. tabela NBP nr 252/A/NBP /2018),

– przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły co najmniej 21.500.000 zł, ustalone jako równowartość w walucie polskiej 5.000.000 euro (obliczone jako iloczyn kwoty 5.000.000 euro i ww. kursu waluty 4,3000 zł/euro).

Obowiązek badania swoich sprawozdań finansowych mają także spółki przejmujące i nowo zawiązane, za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie oraz podmioty, których roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z MSR. Obligatoryjne badania dotyczą również rocznych połączonych sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy.

Należy zaznaczyć także, że w przypadku organizacji pożytku publicznego zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2018 r., które określają, w jakich sytuacjach sprawozdania finansowe tych organizacji podlegają badaniu, mimo że przepisy ustawy o rachunkowości nie nakładają bezpośrednio na nie takiego obowiązku. Badanie sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego jest konieczne, gdy realizuje ona zadania publiczne jako powierzone do wykonania lub udzielenia wsparcia, otrzymały dotację na realizację wspomnianych wyżej zadań w wysokości co najmniej 100 000 zł oraz osiągnęły w danym roku obrotowym przychody przekraczające 300 000 zł., Organizacja ma obowiązek przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za następny rok obrotowy po tym, w którym spełnione zostały łącznie wszystkie trzy wyżej wymienione warunki.

Kto może dokonać wyboru firmy audytorskiej i podpisać z nią mowę

Zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości do wyboru firmy audytorskiej, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego jednostki, uprawniony jest organ je zatwierdzający, chyba że umowa statut lub inne regulacje prawne stanowią inaczej. Należy zaznaczyć, że takiego wyboru nie może dokonać kierownik jednostki, jednak zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości jest on upoważniony do zawarcia umowy z wytypowaną firmą audytorską. Art. 3 ust 2 pkt. 6 ustawy o rachunkowości definiuje kierownika jednostki jako członka zarządu lub innego organu zarządzającego z wyjątkiem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uznawany jest wspólnik prowadzący sprawy spółki. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika jednostki uznaje się tę osobę. W jednostkach posiadających wieloosobowy organ zarządzający, umowę o badanie sprawozdania finansowego danej jednostki może podpisać osoba uprawniona do jej reprezentowania.

Okres, na jaki powinna zostać zawarta umowa i warunki jej rozwiązania

Według art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach pierwsza umowa na ustawowe badanie sprawozdania finansowego zawierana jest z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia jej na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. Wejście w życie 21 czerwca 2017 r. art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości w obecnym brzemieniu spowodowało wątpliwości co do tego, jak należy rozumieć pierwszą umowę na badanie i czy nowe regulacje mają zastosowanie co do jednostek, które korzystały z usług danego audytora przed wejściem w życie wspomnianej wyżej regulacji. Art. 284 ust 1. Ustawy o biegłych rewidentach wskazuje jednak, że przepisy po nowelizacji stosuje się do badania sprawozdań za lata obrotowe przypadające po 16 czerwca 2016.

Oznacza to, że jeśli dana jednostka zamierza podpisać umowę na obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego z audytorem, z którego usług korzystała w latach obrotowych rozpoczynających się przed 16 czerwca 2016 roku i kontynuowała z nim współpracę w kolejnych latach, to umowa podpisana w 2019 roku nie będzie pierwszą, więc może być zawarta na okres krótszy niż minimalny okres dwuletni, czyli na 1 rok. Jeśli jednak jednostka zdecyduje się na podpisanie umowy z nową firmą audytorską lub kontynuację współpracy z audytorem wykonującym badanie jej sprawozdań finansowych za lata 2017 i 2018 to powinna zostać zawarta na okres co najmniej dwuletni.

Jednostka zobowiązana do ustawowego badania sprawozdania finansowego, która nie dopełni tego obowiązku, podpisze umowę z firmą audytorską na okres krótszy niż dwa lata, rozwiąże ją bez uzasadnionej przyczyny lub dopuści się innych uchybień prawnych przewidzianych w art. 66 ust. 5a, może zostać ukarana grzywną. Może zostać także ograniczona wolność osób odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację.

Biuro rachunkowe Efekta oferuje swoim klientom kompleksowe usługi księgowe. Warszawa Mokotów to jedna z lokalizacji naszych oddziałów. Naszą największą przewagą na rynku jest ponad 10-letnie doświadczenie oraz doskonała znajomość ciągle zmieniających się przepisów prawnych. Dzięki temu z każdej sytuacji jesteśmy w stanie znaleźć dobre wyjście. Zapraszamy do współpracy.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content