NSM odpowiada na list Czytelnika. Jak odpiera zarzuty?

Tydzień temu opublikowaliśmy list Józefa Kostrzewskiego, przez lata przewodniczącego rady nadzorczej NSM, pt. „Co się dzieje w Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”. Teraz zarząd spółdzielni przysłał nam odpowiedź

W nawiązaniu do listu Józefa Kostrzewskiego pt. „Co się dzieje w Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej?”, opublikowanego w „Tygodniku Krąg” (wydanie z 08.06.2021 r.) Zarząd NSM stwierdza, iż podane w nim informacje świadczą o całkowitym braku wiedzy prawnej dotyczącej obecnego funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych w oparciu o ustawę znowelizowaną ustawą z dnia 20.07.2017 r. (weszła w życie 09.09.2017 r.), jak i wiedzy o aktualnej sytuacji finansowo-gospodarczej NSM.

***

Przede wszystkim zwracamy uwagę, że największą zmianą wynikającą z nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest wprowadzenie przepisów, z których wynika, że do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności. W tym miejscu wyjaśniamy, że właścicielem lokalu w rozumieniu prawa cywilnego jest jedynie osoba posiadająca odrębną własność lokalu, ustanowioną na podstawie umowy notarialnej, w wyniku której nastąpiło przekształcenie dotychczasowego prawa własnościowego lub lokatorskiego w prawo odrębnej własności lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

Natomiast osoby, które posiadają spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, nie są właścicielami lokali w rozumieniu prawa cywilnego – są bowiem właścicielami ograniczonego prawa rzeczowego na cudzej własności, tj. własności Spółdzielni. Stąd też przy podejmowaniu uchwał w zakresie m.in. prac remontowych przekraczających zakres zwykłego zarządu oddać swój głos mogą wyłącznie osoby, które posiadają odrębną własność lokali i Nowosolska Spółdzielnia Mieszkaniowa, która jest właścicielem pozostałych udziałów w nieruchomości (tj. w części lokali, do których członkom przysługują spółdzielcze własnościowe i spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali).

***

Biorąc powyższe pod uwagę, konieczne stały się zmiany zarówno statutu Spółdzielni, jak i regulaminów, w tym także „Regulaminu funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Soli”, które są wynikiem zmian ustawodawcy, a nie Zarządu NSM. Tym samym należy stwierdzić, że sformułowane w opublikowanym liście zarzuty nie znajdują oparcia w aktualnym stanie prawnym, a przede wszystkim niepotrzebnie wprowadzają w błąd członków i mieszkańców Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Dodatkowo Zarząd zwraca uwagę, że projekty zmian Statutu NSM są zgodne z intencjami członków Spółdzielni, którzy wielokrotnie na walnych zgromadzeniach zgłaszali propozycje zmian ilości członków w organach samorządowych. Zarząd i Rada Nadzorcza wzięła również pod uwagę przesłanki ekonomiczne, albowiem zbyt duża liczba członków w organach samorządowych wiąże się zawsze z większymi kosztami, a nie ulega wątpliwości, że w dzisiejszych realiach wszelkie sposoby na zmniejszanie kosztów zarządzania są w pełni uzasadnione.

Z uwagi na powyższe Zarząd stoi na stanowisku, że tego typu listy, co list Józefa Kostrzewskiego, nie służą z pewnością obronie interesów lokatorów, a jedynie zmierzają do wywołania nieuzasadnionych negatywnych emocji i są jedynie wyrazem subiektywnej oceny dokonanej bez jakiegokolwiek merytorycznego uzasadnienia.

Zarząd Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content