Stypendia i zasiłki szkolne. Komu się należą i gdzie składać wnioski?

Od 1 września wnioski o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego będą przyjmowane i rozpatrywane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej niskimi dochodami na osobę w rodzinie. Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji finansowej i występowania w rodzinie okoliczności jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna czy wystąpienie zdarzenia losowego.

Z kolei zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Co ważne, wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo 620 zł.

Kto może starać się o stypendium i zasiłek szkolny?

– Ta forma pomocy materialnej przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach placówek publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia – wymienia Monika Baturo z nowosolskiego MOPS-u.

Świadczenie mogą otrzymać też wychowankowie publicznych placówek, które zapewniają opiekę i wychowanie uczniom w okresie nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Pomoc należy się też dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki i słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich oraz nauczycielskich kolegiów języków obcych do czasu ukończenia kształcenia – nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

Świadczenia nie dostaną dzieci w przedszkolu, które odbywają roczne przygotowanie przedszkolne i studenci szkół wyższych i licencjackich.

– Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł – dodaje Baturo.

Forma stypendium szkolnego

Forma świadczenia zależna jest od potrzeb uczniów. Może to być całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym i całkowite lub częściowe pokrycie kosztów nauki poza miejscem zamieszkania.

Świadczenie może być w formie pieniężnej w wyjątkowych przypadkach.

Refundacji podlegają m.in.: zakup podręczników, tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, tornister, strój sportowy, mundurek, strój galowy, ubranie robocze wymagane przez szkołę, przybory i materiały do nauki zawodu, artykuły szkolne, drukarka, papier, tusz do drukarki i komputer.

– Zwrotu nie dostaniemy za okulary korekcyjne i sprzęt rehabilitacyjny, instrumenty muzyczne i sprzęt sportowy zakupiony na potrzeby ucznia, który nie jest uczniem szkoły muzycznej i sportowej i nie rozwija zainteresowań w formach zorganizowanych, podręczniki i lektury do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta, opłacenie komitetu rodzicielskiego, ochronę w szkole, ubezpieczenie uczniów i wyżywienie w szkole – wylicza Monika Baturo.

Żeby otrzymać refundację, trzeba przedłożyć imienne rachunki i dowody wpłaty.

W przypadku wycieczek szkolnych, wyjść do kina, teatru itp. potrzebne będzie oświadczenie wystawione przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia. Z kolei w przypadku korzystania z internetu w celach edukacyjnych niezbędna będzie kopia umowy zawartej z operatorem i dowód zapłaty z miesięczną fakturą.

A jeśli chodzi o uczestnictwo w zajęciach dodatkowych o charakterze edukacyjnym, klubach, szkołach językowych – trzeba przedłożyć zaświadczenie, umowę potwierdzającą uczestnictwo i koszty poniesionych opłat.

– Każdy rachunek i faktura powinny być opisane w taki sposób, by z opisu wynikało na jakie dziecko poniesiono wydatki – podkreśla Monika Baturo.

W przypadku ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń z MOPS, wykorzystuje się aktualną dokumentację zgromadzoną w aktach sprawy tej rodziny.

***

Termin składania wniosków:

  • od 1 do 15 września,
  • w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października,
  • w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego – do 15 lutego.

Wnioski złożone po tych terminach będą rozpatrywane tylko z uwagi na szczególne uzasadnienie złożenia wniosku po ustawowym terminie. Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyznania stypendium i zasiłku szkolnego dostępne są na stronie mopsnowasol.bip.gov.pl i w siedzibie MOPS.

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content