Ptasia grypa: Trzy gminy w strefie zagrożenia

Wojewoda wydał rozporządzenie w tej sprawie. Do strefy zagrożonej wysoce zjadliwą ptasią grypą trafiły miejscowości gmin Kożuchów, Otyń i wiejskiej Nowa Sól. To niesie za sobą pewne rygory

Urząd wojewódzki wydał rozporządzenie 11 stycznia. Obszarem zapowietrzonym HPAI, wysoce zjadliwą grypą ptaków, jest teren sołectw Ochla, Jarogniewice, Kiełpin i Jeleniów w dzielnicy Nowe Miasto w Zielonej Górze.

„Wojewoda wyznaczył również obszar zagrożony, który obejmuje część powiatu nowosolskiego” – czytamy w komunikacie starostwa powiatowego w Nowej Soli. W gminie Kożuchów to miejscowości: Broniszów, Książ Śląski, Mirocin Dolny, Mirocin Średni (od drogi 290 w kierunku południowo-wschodnim do granicy administracyjnej w Broniszowie), Radwanów, Studzieniec (od granicy administracyjnej Studzieńca, drogą 283 w kierunku północno-wschodnim, do południowo-zachodniej granicy Lelechowa); w gminie Otyń – Czasław i Ługi; w gminie wiejskiej Nowa Sól – Lelechów.

Ewelina Lis, powiatowy lekarz weterynarii, podkreśla, że ostatnie tygodnie pokazują, iż nie wszyscy stosują się do obostrzeń. Policja zapowiada wzmożone kontrole. „Osoby, które nie będą przestrzegały zakazów wynikających z rozporządzenia, mogą zostać ukarane mandatem” – zaznaczają w starostwie.

Lis przypomina też, że jest obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki – to nie dotyczy ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

***

Na obszarze zagrożonym w zakładach, w których utrzymywane są ptaki, nakazuje się:

1) trzymanie ptaków oddzielnie od innych zwierząt;

2) zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) do zakładów poprzez niezwłoczne informowanie właściwego powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności albo znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w zakładach;

3) zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu;

4) zastosowanie odpowiednich środków bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność z ptakami utrzymywanymi bądź wszystkich osób wchodzących do zakładu lub opuszczających go, a także w odniesieniu do środków transportu, aby zapobiec ryzyku rozprzestrzenienia się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) poprzez:
a) wykorzystywanie do przemieszczania ptaków utrzymywanych oraz produktów z tych ptaków w obrębie i z obszaru zagrożonego oraz przez taki obszar środków transportu skonstruowanych i utrzymywanych w sposób zapobiegający wszelkim przeciekom lub ucieczkom zwierząt, produktów lub wszelkich elementów stanowiących zagrożenie dla zdrowia zwierząt,
b) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do zakładu lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków,
c) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do zakładu lub z niego wychodzące w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków;

5) prowadzenie ewidencji:
a) wszystkich osób odwiedzających zakład i aktualizowanie jej oraz udostępnianie właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii – na jego wniosek,
b) czyszczenia i odkażania środków transportu, o których mowa w punkcie 4a;

6) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwianie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami rozporządzenia 1069/2009.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

1) przemieszczania z zakładów i do zakładów ptaków;

2) odnowy populacji ptaków łownych;

3) organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń ptaków, w tym ich pozyskiwania i rozpowszechniania;

4) przemieszczania jaj wylęgowych z zakładów;

5) przemieszczania świeżego mięsa i podrobów z ptaków pochodzących od ptaków utrzymywanych i ptaków dzikich z rzeźni lub zakładów obróbki dziczyzny;

6) przemieszczania produktów mięsnych uzyskanych ze świeżego mięsa ptaków z zakładu;

7) przemieszczania jaj do spożycia przez ludzi z zakładów;

8) przemieszczania z zakładów produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego – od lub z ptaków utrzymywanych, z wyjątkiem całych ciał martwych zwierząt lub części ich ciał.

Teren całego powiatu zielonogórskiego i nowosolskiego oraz miasta Zielona Góra określa się jako obszar szczególnie narażony na ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w gospodarstwach. Na całym obszarze nakazuje się utrzymywanie oraz karmienie i pojenie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie, w sposób ograniczający kontakt z ptactwem dzikim. Nakaz obowiązuje wszystkich mieszkańców.

Źródło: strona internetowa powiatu nowosolskiego

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Mateusz Pojnar

Aktualności, sport

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content