Co dalej z wysypiskiem w Mirocinie Dolnym?

– My jako starostwo sprawdzamy, czy odpady zwożone na teren rekultywacji w Mirocinie Dolnym zgodne są z wydaną przez nas decyzją o warunkach wywozu odpadów. Jeżeli stwierdzimy nieprawidłowości, poinformujemy o tym Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze – mówi Daniel Zych, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w starostwie powiatowym w Nowej Soli

Rafał Krzymiński: Mieszkańcy Mirocina Dolnego domagają się od starosty nieprzedłużania decyzji na odzysk odpadów w Mirocinie Dolnym. Rozumie pan te obawy?

Daniel Zych: W pełni rozumiem obawy mieszkańców Mirocina Dolnego. Myślę, że nikt z nas nie chciałby mieszkać w pobliżu rekultywacji składowiska odpadów. Ustawodawca dał jednak możliwość prowadzenia rekultywacji przy użyciu odpadów. Owszem, sposób prowadzenia rekultywacji pozostawia wiele do życzenia, podejrzewam, że stąd biorą się obawy mieszkańców o ewentualne szkody w środowisku spowodowane przez prowadzoną rekultywację składowiska.

Inwestor złożył wniosek o zmianę decyzji starosty nowosolskiego na przetwarzanie odpadów. Z uwagi na to, że nie spełnia on wymogów formalnych, inwestor został wezwany o jego uzupełnienie. Jeżeli wpłynie kompletny wniosek do starostwa powiatowego w Nowej Soli, zostanie o tym powiadomiony Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze oraz burmistrz gminy Kożuchów, do którego prześlemy wniosek o udzielenie opinii w sprawie przedłużenia decyzji na przetwarzanie odpadów na rekultywowanym składowisku.

Dla mnie w postępowaniu administracyjnym oprócz przepisów prawa ważny jest również czynnik społeczny i w tym wypadku też będzie wzięty pod uwagę przy podejmowaniu ewentualnej decyzji o wydłużeniu zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Z uwagi na to, że nie mogliśmy wyłonić wykonawcy (wszystkie postępowania były bezskuteczne z uwagi na brak oferentów) na przeprowadzenie odwiertów na składowisku, które miały wykazać, jakie odpady zostały wbudowane, wszczęliśmy postępowanie administracyjne mające na celu zobowiązać IRRECO do przeprowadzenia przeglądu ekologicznego. Przegląd ekologiczny to dokument mający formę specjalistycznej opinii. Powstaje w sytuacji, gdy trzeba ustalić fakty związane z funkcjonowaniem instalacji na okoliczność stwierdzenia możliwego negatywnego jej oddziaływania na środowisko.

Po otrzymaniu tego dokumentu będziemy mieli większy obraz tego, w jakim stopniu rekultywacja oddziałuje i będzie oddziaływać na lokalne środowisko.

Czy teren jest kontrolowany przez urzędników starostwa pod kątem zagrożenia dla środowiska?

Nie nazwałbym tego kontrolami. Organem kontrolującym z mocy ustawy jest lubuski wojewódzki inspektor ochrony środowiska i to on jest władny do przeprowadzania kontroli na rekultywowanym składowisku odpadów w Mirocinie Dolnym.

Ostatnia kontrola LWIOŚ zakończyła się 26 września 2022 r., po niej zostało wydane zarządzenie pokontrolne, które wskazało uchybienia na rekultywowanym składowisku odpadów. LWIOŚ nałożył na prezesa spółki sankcje w postaci mandatów karnych oraz na podstawie przeprowadzonej kontroli zostały wszczęte postępowania administracyjne w celu nałożenia na spółkę administracyjnych kar pieniężnych. My jako starostwo sprawdzamy czy odpady, które zwożone są na teren rekultywacji, zgodne są z wydaną przez nas decyzją o warunkach wywozu odpadów. Jeżeli stwierdzimy nieprawidłowości, informujemy o tym Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

Jaka jest przyszłość wysypiska w Mirocinie Dolnym?

Zgodnie z wydanymi decyzjami przez marszałka województwa lubuskiego udzielającymi zgody na zamknięcie składowiska odpadów oraz starosty nowosolskiego – udzielającego zgody na przetwarzanie odpadów rekultywacja składowiska odpadów ma się zakończyć 31 maja 2023 r. Po tym terminie nie mogą być zwożone na teren rekultywowanego składowiska żadne odpady.

Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją przez marszałka województwa ostatnią warstwą ma być humus, na którym pojawi się roślinność.

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content