REGULAMIN KONKURSU KARNAWAŁOWEGO „Kolorowy karnawał Powiatu Nowosolskiego”

REGULAMIN KONKURSU KARNAWAŁOWEGO

Kolorowy karnawał Powiatu Nowosolskiego”

§ 1. ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego, zwanego dalej „Konkursem” jest Powiat Nowosolski z siedzibą przy ul. Moniuszki 3 w Nowej Soli. ”

 2. Współorganizatorem konkursu jest Tygodnik Krąg Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Parafialnej 2 b w Nowej Soli

§ 2. CEL KONKURSU

 1. Celem konkursu jest

  1. prezentacja fotografii mieszkańców powiatu nowosolskiego w strojach karnawałowych,

  2. zachęcenie mieszkańców do kreatywnego podejścia do tematu przebrań karnawałowych,

  3. integracja mieszkańców powiatu nowosolskiego.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców powiatu nowosolskiego do 15 roku życia.

 2. Uczestnikami konkursu są osoby, które prześlą na wskazany adres zgłoszenie spełniające warunki określone w regulaminie.

 3. Przesłanie zdjęcia jest jednoznacznie z udziałem w konkursie, akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację fotografii na łamach Tygodnika Krąg, stronach internetowych www.tygodnikkrag.pl, www.powiat-nowosolski.pl oraz w mediach społecznościowych.

§ 3. ZGŁOSZENIE

  1. Zgłoszenie zdjęcia konkursowego odbywa się poprzez przesłanie na adres mailowy: konkurs@powiat-nowosolski.pl dobrej jakości pliku w formacie JPG (zdjęcie powinno być ostre i dobrze doświetlone).

  2. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko oraz wiek uczestnika konkursu oraz dane kontaktowe opiekuna (imię i nazwisko, adres, numer telefonu).

  3. Uczestnik konkursu oświadcza, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do zgłoszonych fotografii, uprawniające do korzystania z utworu we wskazanym zakresie.

  4. Prosimy o dodanie w mailu klauzuli od rodzica lub opiekuna prawnego:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka na cele związane z niniejszym konkursem w brzmieniu określonym przez Organizatora – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami).

Jednocześnie wyrażam nieodwołalną zgodę na wykorzystanie przez Organizatorów lub przez inne osoby działające na ich zlecenie wizerunku mojego dziecka, w tym na obrót egzemplarzami na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach tej realizacji, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych za pośrednictwem dowolnego medium. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.

§ 3. CZAS TRWANIA KONKURSU

  1. Zgłoszenia będą przyjmowane od 25 stycznia 2022 r. do 2 marca 2022 roku.

  2. Głosowanie za pośrednictwem kuponów konkursowych potrwa od 8 do 25 marca 2022 roku do godz. 12.00.

  3. Nazwiska laureatów konkursu opublikujemy 29 marca 2022 r. na łamach Tygodnika Krąg, stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych.

  4. Spotkanie finałowe uczestników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 1 kwietnia 2022 roku.

   1. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie i mailowo o dokładnej godzinie i miejscu spotkania.

   2. W przypadku obostrzeń związanych z pandemią organizator zastrzega sobie możliwość przekazania nagród laureatom w innym terminie.

§ 4. GŁOSOWANIE

 1. Laureaci konkursu zostaną wybrani w głosowaniu czytelników Tygodnika Krąg.

 2. Głosować można za pośrednictwem oryginalnych kuponów opublikowanych na łamach Tygodnika Krąg w dniach 8 marca 2202, 15 marca 2022 oraz 22 marca 2022.

 3. Kupony należy dostarczyć do redakcji Tygodnika Krąg (ul. Parafialna 2b w Nowej Soli) do 25 marca 2022 do godz. 12.00.

 4. Kupony dostarczone po wskazanym terminie nie zostaną uwzględnione w wynikach głosowania.

§ 5. NAGRODY

 1. Pula nagród w konkursie wynosi 1 000 zł.

 2. Nagrodami w konkursie są bony upominkowe o wartości 100 zł dla 10 uczestników
  z największą liczbą głosów.

 3. W przypadku nieobecności laureata konkursu podczas spotkania finałowego organizator w ciągu 5 dniu podejmie próbę kontaktu z uczestnikiem. Nagrody nieodebrane do 30 maja 2022 roku przechodzi na własność organizatora.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content