Budujemy mniej, choć po zmianach łatwiej uzyskać pozwolenie na budowę

– Od momentu wejścia w życie nowych przepisów mieszkańcy powiatu nowosolskiego złożyli tylko jeden wniosek o budowę domu na podstawie zgłoszenia – mówi Marta Pasiewicz, naczelniczka Wydziału Administracji Budowlanej w nowosolskim starostwie

Rafał Krzymiński: Od 1 stycznia Polski Ład wprowadził możliwość budowy domu jednorodzinnego wyłącznie na podstawie zgłoszenia. Załóżmy, że planuję inwestycję. Proszę poprowadzić mnie krok po kroku przez wszystkie formalności.

Marta Pasiewicz, naczelniczka Wydziału Administracji Budowlanej: Na wstępie zaznaczę, że założeniem programu jest ograniczenie do minimum formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę domu. Nie oznacza to jednak, że nie musimy spełnić określonych wymagań. Inwestor jest zobowiązany złożyć do nas wniosek z gotowym projektem budowlanym, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością oraz komplet niezbędnych dokumentów: decyzję o warunkach zabudowy w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz trzy egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego. Do dokumentów należy też dołączyć oświadczenia. Pierwsze mówi o tym, że budujemy dom na własne potrzeby mieszkaniowe, drugie, że przejmujemy odpowiedzialność za kierowanie budową w sytuacji, kiedy nie zatrudniamy kierownika budowy. W kolejnym potwierdzamy, że dokumenty, które składamy w starostwie powiatowym w Nowej Soli, są kompletne. Możemy to zrobić osobiście, przesłać pocztą na adres urzędu lub online za pomocą specjalnej platformy: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/. Tam już jesteśmy prowadzeni krok po kroku. Oczywiście musimy podpisać wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Nasz Wydział Administracji Budowlanej ma obowiązek opieczętować wniosek, sprawdzić jego kompletność i przekazać do nadzoru budowlanego. Inwestor musi w określonym terminie zgłosić rozpoczęcie robót budowlanych. Nie musimy jednak już czekać na odpowiedź z urzędu i nie ma procedury powiadamiania stron o inwestycji.

Czyli cała procedura się uprościła?

Po zmianach jest łatwiej uzyskać pozwolenie na budowę. Najdłużej, bo kilka miesięcy, czekało się na wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Nowe przepisy zmieniły jednak ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która nakazuje gminom wydanie  decyzji w terminie 21 dni. To ogromna oszczędność czasu. Ponadto inwestor składa projekt i wchodzi na budowę, przed zmianą przepisów to nie było możliwe.

Wydział budownictwa dokłada starań, aby wydawać decyzje maksymalnie do miesiąca. Chyba że złożony wniosek jest niekompletny lub sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Jakie budynki można zgłosić korzystając z programu?

To są wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne o powierzchni zabudowy do 70 m kw., maksymalnie dwukondygnacyjne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Mieszkańcy powiatu nowosolskiego korzystają z tych nowych możliwości? Bo czasy są trudne, szybko rosną stopy procentowe i mało kogo stać na zaciągniecie kredytu hipotecznego?

To nie jest dobry czas na inwestowanie w nieruchomości. Od momentu wejścia w życie nowych przepisów mieszkańcy powiatu nowosolskiego złożyli tylko jeden wniosek o budowę domu na podstawie zgłoszenia. Zdolność kredytowa osób zainteresowanych inwestycją w wymarzony domek zmniejsza się z miesiąca na miesiąc. Dodatkowo na rynku zaczyna brakować materiałów budowlanych, a ich cena szybko rośnie.

Porozmawiajmy o nowosolskim rynku budowlanym. Ile jest pozwoleń na budowę domków jednorodzinnych?

Od 1 stycznia do 31 maja starosta wydał 96 decyzji dotyczących budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, łącznie na 194 budynki mieszkalne jednorodzinne. W tym miejscu muszą zaznaczyć, że liczba decyzji nie zawsze jest równa liczbie obiektów nią objętych. Dla przykładu pan Nowak może posiadać działkę o powierzchni hektara i na niej jednym pozwoleniem na budowę, jedną decyzją występuje do starosty o pozwolenie na budowę np. 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych. I taka sytuacja miała miejsce.

Dla porównania w 2021 r., pomimo trwającej drugi rok pandemii, organ wydał 130 decyzji dotyczących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w sumie na 171 budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Z tych danych wynika, że pomimo większej ilości obiektów zatwierdzonych pozwoleniem na budowę, samych wniosków i wydanych decyzji było znacznie mniej, bo aż o 34 – czyli tendencja jest spadkowa.

Do końca maja wydaliśmy 327 pozwoleń na budowę (ogółem), w tym zawierają się remonty i przebudowy domów oraz przebudowy i budowy obiektów usługowych, handlowych, produkcyjnych, obiektów liniowych itd. Dla porównania w 2021 r. w tym samym okresie było to 426 inwestycji. Co wyraźnie potwierdza tendencję spadkową.

Jak duży mamy kłopot z tzw. samowolą budowlaną?

W powiecie zdarzają się samowole budowlane. Trudno nam określić skalę zjawiska. Legalizacją samowoli oraz prowadzeniem postępowań w tych sprawach zajmuje się Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowej Soli. O samowolach najczęściej informują nas sąsiedzi „inwestorów”. Po otrzymaniu takiej informacji przekazujemy ją do PINB.

Ustawa zmieniła też przepisy o budowie domków letniskowych?

Daje możliwość budowy wolno stojących budynków rekreacji indywidualnej, czyli przeznaczonych do okresowego wypoczynku. Nowością jest budowa budynku o powierzchni powyżej 35 m kw., ale nie więcej niż 70 m kw. Obiekty te nie wymagają załączenia projektu budowlanego.

Z jakimi sprawami można zgłosić się do wydziału budownictwa?

Z Ustawy prawo budowlane jasno wynika, że naszym podstawowym obowiązkiem jest nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego i tu m.in. zajmujemy się pozwoleniami na budowę, na rozbiórkę, zgłoszeniami budów i robót budowlanych niewymagającymi pozwolenia na budowę, zmianami sposobu użytkowania obiektów, rejestracją dzienników budowy, wydawaniem decyzji w sprawie przeniesień pozwoleń na budowę na rzecz innych podmiotów. Mieszkańcy zgłaszają się też po wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych, zaświadczeń o wpisach do ksiąg wieczystych – np. potwierdzających powierzchnię lokali.

A zdarzają się nietypowe sprawy?

Interwencje w sprawie chronionych gatunków ptaków, np. jeśli ktoś stwierdzi, że na budowie widział gniazdo jaskółek i zgłasza taki fakt do wydziału, wtedy o interwencję prosimy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który posiada narzędzia niezbędne do podjęcia natychmiastowych działań w sprawie. Zaznaczam, że nasz wydział budownictwa nie ma kompetencji, aby w takiej sytuacji wstrzymać roboty budowlane, ale naszym obowiązkiem jest, po powzięciu takiej informacji, skierowanie sprawy na właściwy tor.

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content