Stanowisko Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

W związku z opublikowanym na łamach „Tygodnika Krąg” „Oświadczeniem w sprawie głosowania przeciw udzieleniu absolutorium” Radnych Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim pragnę poinformować, że w sprawie:

1) Ryczałtu Przewodniczącego Rady – podjąłem decyzję o odstąpieniu  od wyegzekwowania nadpłaconej kwoty, ponieważ:
– wypłata nastąpiła zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej,
– w wydanej na mój wniosek opinii prawnej (7.06.2016 r.) uznano działania egzekucyjne za bezzasadne,
– uchwała nie została zakwestionowana przez Nadzór Wojewody, a Przewodniczący 75 proc. nadpłaconej kwoty przekazywał co miesiąc na pomoc mieszkańcom w trudnych sytuacjach życiowych (np. pożar, choroba).

2) W 1992r. zmniejszyłem radykalnie zatrudnienie w urzędzie, zwiększając każdemu pracownikowi zakres zadań i obowiązków, co znacznie obniżyło koszt całkowity administracji. Obecnie zatrudniam 15 urzędników i strażnika miejskiego. W 2016 r. nasze wydatki na ten cel były jednymi z najniższych w województwie. Takie jest rozumienie przeze mnie gospodarności i sedno mojej polityki. To właśnie dlatego naszej gminie udało się zrealizować tyle ważnych i kosztownych inwestycji (np. oczyszczalnia, kanalizacja, gazyfikacja, wodociągi, wały przeciwpowodziowe, rynek, ulice i chodniki, centra sportowe, port, dom kultury, remiza).

3) Radni w wydanym oświadczeniu przywołali także wysokość mojego wynagrodzenia, pragnę im przypomnieć, że zostało ono uchwalone jednogłośnie przez wszystkich Radnych (także autorów oświadczenia) w dniu 19 grudnia 2014 roku.

4) Funkcjonowania Straży Miejskiej – powołując w 1992 r. jednoosobową Straż Miejską, postawiłem przed nią – jako najważniejsze zadanie – czyste, schludne i zadbane miasto. Dzisiaj jestem przekonany, że wygląd Bytomia i jego pozytywna ocena formułowana przez naszych gości to ogromna zasługa Mariusza Sękalskiego – naszego Strażnika.

5) „podwójnych stanowisk w kulturze” – merytorycznie kulturą w Gminie „zajmuje się” jedna osoba – dyrektor MGOK. I trudno uwierzyć w zarzut formułowany przez Radną, która wcześniej, jako Dyrektor Domu Kultury w Nowym Miasteczku, zatrudniała kilku pracowników.

6) zatajenia protokołu RIO – na sesji 12 lutego 2016 r. w sprawozdaniu poinformowałem Radnych o trwającej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej i terminie jej zakończenia (wyciąg z protokołu). Po zakończeniu kontroli Przewodniczący Rady poinformował, że w biurze Rady znajdują się do wglądu materiały z kontroli (co potwierdzili Radni na posiedzeniu komisji). Zalecenia pokontrolne były opublikowane na stronie internetowej RIO.

7) rzetelności, gospodarności i zadłużenia Gminy – życzyłbym większości samorządów w Polsce sytuacji, w której, przy takiej skali inwestycji zadłużenie Gminy nie przekraczało 6,79 proc. dochodów (stan na 30.06.2017r.), a wykonanie budżetu w 2016 roku zakończyło się nadwyżką w kwocie 516 tys. zł, którą w tym roku przeznaczamy na kolejne inwestycje.
Dlatego, dziękując Radnym – autorom oświadczenia – za ten ważny głos w sprawach samorządu, pragnę im bardzo serdecznie pogratulować:
– udzielonej lekcji demokracji, podczas której nie próbowali przekonać większości Radnych do swoich zarzutów, na sesji nie zabrali głosu,  a, pewnie w celu wypromowania się, skierowali oświadczenie do lokalnej prasy.
– gospodarności – ponieważ przez dwa i pół roku pracy w Radzie zgłosili tylko jeden projekt uchwały wprowadzającej wypłatę wszystkim Radnym comiesięcznego stałego ryczałtu zamiast obowiązującej od 1990 r. wypłaty diet tylko za obecność na sesjach i komisjach, co znacznie zwiększyłoby koszty funkcjonowania Gminy. Na szczęście dla jej finansów większość radnych ten projekt odrzuciła.

Szanowni Radni!
Ocena przedstawionych przez nas stanowisk będzie należała do mieszkańców Gminy. To dobrze, że już za 1,5 roku będą mogli oni w wyborach ocenić nasze działania, sposób prowadzenia spraw samorządowych i rozwiązywania wszystkich ważnych dla społeczności lokalnej problemów.
Jestem przekonany, że do tego czasu powinniśmy nadal razem pracować na rzecz miasta i gminy.
Burmistrz
Bytomia Odrzańskiego
Jacek Sauter

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content