Priorytety: ochrona powietrza i wymiana kopciuchów

Na ostateniej sesji rady miasta na tapet wzięto ochronę środowiska w Nowej Soli, przyjmując ważny program, który do 2030 r. wytyczy kierunki polityki proekologicznej miasta

Radni przyjęli Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Sól – Miasto na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030. To kontynuacja programu na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 (radni zaakceptowali raport z jego wykonania – lata 2021 i 2022).

Po co tworzy się takie dokumenty? – To nasz obowiązek ustawowy narzucony ustawą „Prawo ochrony środowiska”, wójt, burmistrz lub prezydent miasta powinien opracować taki program dla swojej gminy. Są też programy powiatowe i wojewódzkie – tłumaczy Joanna Kaproń z komórki monitorowania środowiska w urzędzie miejskim. – Raz na dwa lata musimy przygotować i przedstawić radzie miejskiej raport z realizacji tego programu, czyli podsumowanie działań, które zaplanowano do realizacji w danym dokumencie. Sprawdzamy na jakim etapie są rozpoczęte prace oraz czy zrealizowano zakładane rezultaty. W tym raporcie ocenie poddano 67 zadań wyznaczonych do realizacji w ramach programu.

Dodajmy, że jest dokumentem strategicznym, który ocenia i opisuje stan środowiska naturalnego oraz diagnozuje najważniejsze problemy na terenie samorządu. Wskazuje też kierunki działań, jakie należy podjąć w celu eliminacji problemu. A w tym przypadku jest to poprawa stanu środowiska.

Ocena stanu środowiska na terenie Gminy Nowa Sól-Miasto uwzględnia 10 obszarów przyszłej interwencji: ochronę klimatu i jakość powietrza, zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami i zapobieganie ich powstawaniu, zasoby przyrodnicze oraz zagrożenia poważnymi awariami.

Programy miejskie i rządowe

– Dla nas obecnie bardzo ważnym tematem jest ochrona powietrza atmosferycznego – podkreśla Joanna Kaproń. – Cieszy nas fakt, że sporo starych, nieekologicznych źródeł ciepła zostało wymienionych. W Nowej Soli obowiązują trzy programy. Mieszkaniec może skorzystać z rządowego programu „Czyste powietrze” przeznaczonego dla mieszkańców domków jednorodzinnych. W latach 2019-2022 zawarto 115 umów w ramach tej inicjatywy. Łączna kwota udzielonej pomocy wyniosła ponad 1,5 mln zł. Z miejskiego programu „Żegnamy kopciuchy” w zeszłym roku (pierwsza edycja programu) skorzystało 50 mieszkańców, a łączny koszt dotacji wyniósł ponad 230 tys. zł. Od tego roku realizujemy też program „Ciepłe mieszkanie”. W tym przypadku wspieramy nowosolan mieszkających w lokalach wielorodzinnych – sypie jak z rękawa przykładami Kaproń, aby zilustrować tezę, że ochrona środowiska nie jest dla urzędników tylko pustym hasłem.

Dotacja na fotowoltaikę

W latach 2019-2022 mieszkańcy Nowej Soli skorzystali też z programu „Mój prąd”, gdzie pomoc finansową udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Beneficjenci otrzymali ponad 600 tys. zł na budowę przydomowych instalacji fotowoltaicznych. Wsparcia udzielono łącznie dla 146 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 837,685 kW. Całkowity koszt realizacji przydomowych instalacji PV w ramach programu „Mój prąd” na terenie miasta wyniósł 3,756 mln zł (I, II, III, IV nabór).

W Nowej Soli odnotowano też przyrost sieci gazowej o 3,1 km z 99,835 km do 102,966, kanalizacyjnej ze 105 km do 109,5 (ponad 90 proc. miasta jest skanalizowana) i wodociągowej ze 103,9 km do 108,6 km. Spadł udział zmieszanych odpadów komunalnych z 66,9 proc. do 60,6 proc. Zwiększyła się też powierzchnia parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej o 1,25 ha z 50,44 ha do 51,69 ha.

Co będzie priorytetem na kolejne lata oprócz wymiany kopciuchów? Miasto opracowuje też Plan Adaptacji do Zmian Klimatu, o czym informowaliśmy w poprzednim wydaniu „Kręgu”. – Mamy coraz więcej porywistych wiatrów, burz, anomalii pogodowych. Miasto musi się na to przygotować. Ważna będzie też ochrona wód – dopowiada Kaproń.

Rafał Krzymiński

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content