Szukasz pracy? Postaraj się o staż lub bon szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli otrzymał dodatkowe pieniądze na aktywizację bezrobotnych. Będą mogli skorzystać ze staży, bonów na zasiedlenie i bonów szkoleniowych

Od września urząd pracy rozpoczął realizację projektu współfinansowanego z funduszy unijnych „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu nowosolskiego (I)”. Potrwa on do 31 marca 2025 r. – Celem głównym projektu jest powrót na rynek pracy osób poszukujących zatrudnienia, zarejestrowanych w naszym urzędzie – wyjaśnia Małgorzata Mordzak, kierownik działu ds. promocji zatrudnienia. – W tym roku bezrobotni mogą skorzystać z takich form wsparcia jak: staże, bony na zasiedlenie i bony szkoleniowe. Nabór ruszył, na razie zainteresowały się nim pojedyncze osoby np. na staże zgłosiło się 10 bezrobotnych. Nigdy w drugiej połowie roku nie mieliśmy tylu pieniędzy na aktywizację osób niepracujących, być może dlatego na razie pracodawcy powstrzymują się przed złożeniem wniosku, zakładając, że brakuje nam środków – dodaje Justyna Niziałek, specjalista ds. programów, która w urzędzie pracy zajmuje się stażami.

Wartość całego projektu to 3 mln 138 tys. zł 709 zł.

Staże dla osób bezrobotnych

– Proponujemy pracodawcom i osobom bezrobotnym trzymiesięczne staże z gwarancją zatrudnienia także na trzy miesiące na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy –  mówi Niziałek. – Na ten rok mamy przewidzianych około 40 miejsc. Staż jest formą aktywizacji zawodowej osoby bezrobotnej, która pozwala na nabycie umiejętności praktycznych (kompetencji) do wykonywania pracy przez realizowanie zadań stażowych, ale bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. W okresie odbywania stażu stażysta otrzymuje stypendium za staż w wysokości 1790,30 zł na miesiąc. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę powiatu nowosolskiego z pracodawcą, według określonego programu. I co ważne, pracodawca ma obowiązek wyznaczyć opiekuna stażu.

A w jaki sposób można przyjąć osobę bezrobotną na staż? Wnioskodawca musi złożyć odpowiedni wniosek o zawarcie umowy na zorganizowanie stażu w PUP. Organizator stażu może w nim wskazać potencjalnego kandydata do skierowania na staż, podając jego imię i nazwisko.

Po zakończeniu stażu stażysta dostanie zaświadczenie wystawione przez starostę wraz z kopią programu stażu oraz swojego sprawozdania i opinii organizatora stażu, z informacją o wykonywanych zadaniach i zdobytych umiejętnościach.

Bony na zasiedlenie

– Zapraszamy osoby bezrobotne do 30 roku życia, które chcą podjąć zatrudnienie lub działalność gospodarczą poza stałym miejscem zamieszkania (co najmniej 80 km lub czas dojazdu i powrotu środkami komunikacji publicznej wynosi minimum trzy godziny) – mówi Martyna Hamera, specjalista ds. programów. –  Można uzyskać bon w wysokości 12 tys. zł, ale trzeba zarabiać przynajmniej pensję minimalną (od 1 stycznia 2024 r. to 4242 zł brutto – dop. red.). – Zainteresowane osoby muszą być też zgłoszone do ubezpieczeń społecznych. Warunkiem otrzymania bonu jest też przepracowanie minimum sześciu miesięcy w okresie ośmiu miesięcy, kiedy obowiązuje umowa. Pod koniec jej obowiązywania bezrobotny musi się z nami rozliczyć, czyli przedstawić wydruki (potwierdzenia) z konta oraz świadectwo pracy lub oświadczenie o kontynuacji zatrudnienia. Potrzebne jest też zaświadczenie z ZUS o opłaconym ubezpieczeniu społecznym – dopowiada Hamera.

Bon na zasiedlenie to nic innego jak gwarancja przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem zamieszkania. Bon zostanie przyznany w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Bony na szkolenia

Bon szkoleniowy to jedna z form wsparcia skierowana dla osób młodych do 30. roku życia, oczywiście muszą być zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy.

– Osoby młode mogą otrzymać bon szkoleniowy o wartości aktualnego przeciętnego wynagrodzenia na dzień rozpatrzenia wniosku. Obecnie to 7005,6 zł (kwota brutto) – tłumaczy Anna Małecka, specjalista ds. rozwoju zawodowego. I dodaje: – Za tę kwotę wsparcia można opłacić szkolenie, ewentualne badania lekarskie, jeśli wymaga tego kurs, koszt dojazdu, jeśli kurs odbywa się poza miejscem zamieszkania wnioskodawcy lub koszt zakwaterowania, jeśli miejsce szkolenia znajduje się minimum 80 km od miejsca zamieszkania lub czas dojazdu i powrotu środkami komunikacji miejskiej wynosi minimum trzy godziny. Wysokość kosztów uzależniona jest też od liczby godzin szkolenia.

Małecka podkreśla, że atutem tej formy wsparcia jest to, że osoba bezrobotna sama wskazuje instytucję szkoleniową, w której chciałaby odbyć szkolenie: – Dla PUP, który działa w oparciu o prawo zamówień publicznych jednym z ważniejszych kryterium jest cena.

– Bezrobotni czasami mają większą wiedzę o organizowanych szkoleniach, bo wcześniej współpracowali już z firmami szkoleniowymi – nie ukrywa Małecka i uzupełnia. – Nie ma znaczenia, czy ta firma działa w Nowej Soli, Zielonej Górze, czy Warszawie. Niezbędnym warunkiem jest aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. Nasz urząd oczywiście bada, czy wskazana instytucja podała cenę konkurencyjną do panujących cen szkolenia na rynku.

Osoba, która chciałaby otrzymać taki bon, musi przedstawić gwarancję zatrudnienia po zakończeniu szkolenia, tj. uprawdopodobnienie zatrudnienia od przyszłego pracodawcy lub zamiar rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Rafał Krzymiński

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content